Kancelaria Konto Lex Tomasz Hugues Doradztwo Podatkowe funkcjonuje na rynku usług podatkowo-księgowych nieprzerwanie od 1993 roku. Niekorporacyjny charakter działalności pozwala na indywidualne podejście do każdego Klienta oraz dostosowanie oferty do jego potrzeb i oczekiwań. Gwarantujemy profesjonalną i rzetelną obsługę zarówno dużych przedsiębiorstw, jak i mniejszych podmiotów gospodarczych oraz osób indywidualnych. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą świadczonych usług. Mamy nadzieję, że przedstawione propozycje zachęcą Państwa do nawiązania stałej współpracy z naszą kancelarią.

Jednolity Plik Kontrolny - co warto wiedzieć

dodano: 2017-02-06
-

Ministerstwo Finansów, prowadząc działania mające na celu uszczelnienie polskiego systemu podatkowego, wprowadziło ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy ? Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 1649), nową metodę kontroli podatników - Jednolity Plik Kontrolny (dalej jako: JPK).

Czym jest Jednolity Plik Kontrolny?

Zgodnie z art. 193 a § 1 Ordynacji Podatkowej W przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w § 2, wskazując rodzaj ksiąg podatkowych oraz okres, którego dotyczą.

Za JPK należy zatem rozumieć księgi i dokumenty księgowe prowadzone przy użyciu programów komputerowych, które muszą być przekazane na żądanie organu podatkowego. Należy zaznaczyć, iż za programy komputerowe uznaje się, oprócz programów służących do fakturowania i prowadzenia księgowości w firmie, również program Microsoft Excel.

Jaki jest cel wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego?

Jak informuje na swojej stronie Ministerstwo Finansów Podstawowym celem Jednolitego Pliku Kontrolnego jest usunięcie bariery w przekazywaniu danych elektronicznych. Efektem tego będzie skrócenie czasu kontroli, zmniejszenie jej uciążliwości oraz obniżenie kosztów. W wielu przypadkach przekazanie pliku będzie odbywało się wyłącznie w ramach czynności sprawdzających, po których kontrola u podatnika w ogóle nie będzie konieczna. Podatnicy zyskają także nowy mechanizm kontroli wewnętrznej, który pozwoli monitorować pracę służb księgowych. Dodatkowym efektem wprowadzonego rozwiązania może być wykorzystanie struktury zestawienia faktur jako narzędzia w komunikacji między podatnikami. Możliwe stanie się przekazywanie zestawień faktur w formacie XML, których księgowanie będzie mogło być zautomatyzowane.

Ponadto, dla organów podatkowych korzyścią płynąca z wprowadzenia JPK powinno być uporządkowanie danych przekazywanych przez podatników oraz uproszczenie i ujednolicenie procedur kontroli podatkowych, co powinno mieć przełożenie na skrócenie czasu ich trwania. Wprowadzenie JPK powinno też przyczynić się do obniżenia kosztów kontroli podatkowych z uwagi na odejściu od obiegu dokumentacji w formie papierowej na rzecz formy elektronicznej.

Struktura Jednolitego Pliku Kontrolnego

Zgodnie z art. 193a. § 2 Ordynacji Podatkowej Struktura logiczna postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, z uwzględnieniem możliwości wytworzenia jej z programów informatycznych używanych powszechnie przez przedsiębiorców oraz automatycznej analizy danych, jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

W chwili obecnej struktura logiczna JPK kształtuje się w następujący sposób:

Struktura 1 ? księgi rachunkowe ? JPK_KR

Struktura 2 ? wyciąg bankowy ? JPK_WB

Struktura 3 ? magazyn ? JPK_MAG

Struktura 4 ? ewidencje zakupu i sprzedaży VAT ? JPK_VAT

Struktura 5 ? faktury VAT ? JPK_FA

Struktura 6 ? podatkowa księga przychodów i rozchodów ? JPK_PKPIR

Struktura 7 ? ewidencja przychodów ? JPK_EWP

Grupa podmiotów zobowiązana do stosowania JPK

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami podmioty zobowiązane do stosowania JPK to:

? mikroprzedsiębiorcy;

? mali przedsiębiorcy;

? średni przedsiębiorcy;

? duzi przedsiębiorcy;

w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.).

Wejście w życie obowiązku przekazywania danych w formie JPK dla poszczególnych przedsiębiorców przedstawia poniższa tabelka:

Struktura JPK

Mikro-przedsiębiorca

Mały przedsiębiorca

Średni przedsiębiorca

Duży przedsiębiorca

JPK_KR

1 lipca 2018

1 lipca 2018

1 lipca 2018

1 lipca 2016

JPK_WB

1 lipca 2018

1 lipca 2018

1 lipca 2018

1 lipca 2016

JPK_MAG

1 lipca 2018

1 lipca 2018

1 lipca 2018

1 lipca 2016

JPK_VAT

1 stycznia 2018

1 stycznia 2017

1 stycznia 2017

1 lipca 2016

JPK_FA

1 lipca 2018

1 lipca 2018

1 lipca 2018

1 lipca 2016

JPK_PKPIR

1 lipca 2018

1 lipca 2018

1 lipca 2018

1 lipca 2016

JPK_EWP

1 lipca 2018

1 lipca 2018

1 lipca 2018

1 lipca 2016

Kary za nie przekazanie JPK

Ustawodawca, we wprowadzonych przepisach, nie przewidział oddzielnych konsekwencji wynikających z niedochowania obowiązku związanego z przekazaniem danych w formacie JPK. Zastosowanie będzie miał w takim przypadku art. 262 ust. 2a Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym:

Strona, pełnomocnik strony, świadek lub biegły, którzy mimo prawidłowego wezwania organu podatkowego:

2a) bezzasadnie odmówili okazania lub nie przedstawili w wyznaczonym terminie dokumentów, których obowiązek posiadania wynika z przepisów prawa, ksiąg podatkowych, dowodów księgowych będących podstawą zapisów w tych księgach, lub

- mogą zostać ukarani karą porządkową do 2.800 zł

Należy również założyć, iż nieprzekazanie danych w formacje JPK może zostać potraktowane, jako udaremnianie lub utrudnianie kontroli skarbowej. W taki przypadku zastosowanie będzie miał art. 83 § 1 Kodeksu karnego skarbowego tj. Kto osobie uprawnionej do przeprowadzenia czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli skarbowej lub czynności kontrolnych w zakresie szczególnego nadzoru podatkowego udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, w szczególności kto wbrew żądaniu tej osoby nie okazuje księgi lub innego dokumentu dotyczącego prowadzonej działalności gospodarczej lub księgę lub inny dokument niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznymi, ukrywa lub usuwa, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

Wprowadzenie do polskiego systemu prawnego regulacji dotyczących przekazywania organom podatkowym danych w formacie JPK nie powinno być uznawane za jako kolejny obowiązek rejestracyjny podatników, lecz jako nowy schemat przekazywania danych w ściśle określonej formie. Czy nowe regulacje pozwolą na ustandaryzowanie i usprawnienie kontroli podatkowych, pokaże najbliższy czas.

Piotr Hugues

Aplikant Radcowski
Dane kontaktowe

Konto Lex Tomasz Hugues Doradztwo Podatkowe i Rachunkowe

ul. Aleje Jerozolimskie 133/101
02-304 Warszawa
Email: kontakt@kontolex.pl
Telefon: (22) 837 91 94

Na skróty

Kadry i płace Warszawa Kancelaria podatkowa Warszawa Odzyskiwanie nieruchomości Warszawa Oferta Polityka ciasteczek Tania księgowość Warszawa
Doradca Podatkowy
Kancelaria podatkowa ✔ Doradztwo podatkowe ✔ Biuro rachunkowe ✔ Księgowość ✔ Obsługa księgowa ✔ Tania księgowość ✔ Usługi księgowe ✔ Kadry i płace | Projekt i wykonanie BerMar multimedia