Kancelaria Konto Lex Tomasz Hugues Doradztwo Podatkowe funkcjonuje na rynku usług podatkowo-księgowych nieprzerwanie od 1993 roku. Niekorporacyjny charakter działalności pozwala na indywidualne podejście do każdego Klienta oraz dostosowanie oferty do jego potrzeb i oczekiwań. Gwarantujemy profesjonalną i rzetelną obsługę zarówno dużych przedsiębiorstw, jak i mniejszych podmiotów gospodarczych oraz osób indywidualnych. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą świadczonych usług. Mamy nadzieję, że przedstawione propozycje zachęcą Państwa do nawiązania stałej współpracy z naszą kancelarią.

Księgowość Kancelarii Adwokackich, co warto wiedzieć

dodano: 2016-06-21
-
Księgowość Kancelarii Adwokackich prowadzi się, tak jak inne rodzaje działalności gospodarczej, niemniej każdy rodzaj działalności gospodarczej ma swoją specyfikę.

Poniżej wybrane zagadnienia:  

Koszty aplikacji adwokackiej 

Koszty aplikacji adwokackiej poniesione przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej należy zaliczyć do wydatków o charakterze osobistym, związanych z podnoszeniem ogólnego poziomu wiedzy prawniczej (działalność gospodarczą w zakresie usług prawniczych można również prowadzić nie posiadając tytułu adwokata) i nie można ich zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów (na takim stanowisku stoją Urzędy Skarbowe).

Nie mogą one przyczynić się do osiągnięcia przychodu bądź służyć zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów. Kosztami uzyskania przychodów są jedynie takie wydatki, które mają przyczynę w działalności gospodarczej podatnika.

Elementy edukacyjne aplikacji, mogą być wykorzystane poza wykonywaniem zawodu adwokata i rzutują na zwiększenie atrakcyjności osoby z wykształceniem wyższym prawniczym na rynku zatrudnienia.  

Koszty obowiązkowych opłat  

Obowiązkowe ubezpieczenie OC jak i obowiązkowe składki na rzecz organizacji zrzeszającej grupę zawodową są kosztem uzyskania przychodów.

Nie są natomiast kosztem uzyskania przychodów składki na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa, z wyjątkiem:

- składek na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, działających na podstawie odrębnych ustaw - do wysokości łącznie nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,15% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, a jeżeli przedsiębiorca nie wypłacał tych wynagrodzeń, kwota składek zaliczana do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej kwocie 114 zł.       

Ponoszone koszty na rzecz i w imieniu klienta  

Kancelarie prawnicze świadczące usługi prawne na rzecz osób prawnych i fizycznych (podatnik VAT czynny) wykonują często  usługę kompleksowo i ponoszą koszty w imieniu i na rzecz usługobiorcy, takie jak opłaty np. sądowe.

Podstawa opodatkowania VAT nie obejmuje kwot otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku (art. 29a ust. 7 pkt 3 ustawy o VAT).

Wydatki takie można dokumentować notami księgowymi i w przepisach o VAT nie ma przeciwwskazań dla dokumentowania w ten sposób zdarzeń gospodarczych.

Opłaty sądowe, nie generują podatku naliczonego, ponieważ są czynnościami niepodlegającymi VAT.

Często umowy zawierane z klientami przez kancelarie prawnicze, obok zwrotu opłat sądowych ponoszonych w ich imieniu i na ich rachunek, zobowiązują klientów do zwrotu wydatków poniesionych pierwotnie przez kancelarię w celu wykonania usług prawnych na rzecz tych klientów. Są one związane np. z wysyłką pism, dojazdem do sądów, noclegami. Klienci są obciążani obowiązkiem zwrotu tych wydatków. Te dodatkowe koszty kancelaria ponosi we własnym imieniu i na swoją rzecz. W odniesieniu do nich kancelaria nie może skorzystać z instytucji zwrotu wydatków, uregulowanej w art. 29a ust. 7 pkt 3 ustawy o VAT.

Są elementem kalkulacyjnym wykonywanej usługi i zgodnie z art. 29a ust. 6 pkt 2 ustawy o VAT, powinny być ujęte w fakturze dokumentującej świadczoną usługę prawniczą (należy zastosować podstawową 23 % stawkę VAT).

Kalkulację kosztów dodatkowych przedstawia się w części informacyjnej faktury lub na oddzielnym załączniku do faktury.

Kasa fiskalna

Świadczenie usług prawniczych dla klientów, którymi są osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej lub rolnicy ryczałtowi, należy ewidencjonować na kasie rejestrującej. Nie ma przy tym znaczenia ani obrót ani ilość prowadzonych czynności czy sposób dokonywania zapłaty, czy wystawiona faktura dla takich klientów. Jeśli klient życzy sobie fakturę, paragon fiskalny jest dopinany do kopii faktury.

Moment powstania obowiązku podatkowego

Zgodnie z Art.19a ust.5 pkt 4b od 2014 r. w przypadku świadczenia, między innymi,  stałej obsługi prawnej - obowiązek podatkowy w vat powstaje w dacie wystawienia faktury. Obowiązek podatkowy nie powstaje w związku z otrzymaniem całości lub części zapłaty w formie zaliczkowej (zaliczka, zadatek, rata, przedpłata) ? nie należy wystawiać faktury zaliczkowej.

Fakturę z tytułu wykonania powyższych usług wystawia się:
- w przypadku wskazania terminu płatności  ?  nie później niż w dniu upływu terminu płatności,
- gdy nie wskazano terminu płatności
- nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu wykonano usługę (dotyczy również czynności w systemie sprzedaży ciągłej), - nie wcześniej niż 30 dni przed dniem  wykonania usługi, możliwe jest jednak wystawienie jej wcześniej, jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy.

W przypadku nie wystawienia faktury, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminów wystawienia faktury.

Obowiązek podatkowy w podatku dochodowym z tytułu stałej obsługi prawnej powstaje w miesiącu, którego usługa dotyczy.

W przypadku wystawienia faktury za ?zwykłą? usługę prawniczą, obowiązek podatkowy dochodowy i w vat powstaje w miesiącu wykonania usługi.      

Hanna Matuszewska


Dane kontaktowe

Konto Lex Tomasz Hugues Doradztwo Podatkowe i Rachunkowe

ul. Aleje Jerozolimskie 133/101
02-304 Warszawa
Email: kontakt@kontolex.pl
Telefon: (22) 837 91 94

Na skróty

Kadry i płace Warszawa Kancelaria podatkowa Warszawa Odzyskiwanie nieruchomości Warszawa Oferta Polityka ciasteczek Tania księgowość Warszawa
Doradca Podatkowy
Kancelaria podatkowa ✔ Doradztwo podatkowe ✔ Biuro rachunkowe ✔ Księgowość ✔ Obsługa księgowa ✔ Tania księgowość ✔ Usługi księgowe ✔ Kadry i płace | Projekt i wykonanie BerMar multimedia