Kancelaria Konto Lex Tomasz Hugues Doradztwo Podatkowe funkcjonuje na rynku usług podatkowo-księgowych nieprzerwanie od 1993 roku. Niekorporacyjny charakter działalności pozwala na indywidualne podejście do każdego Klienta oraz dostosowanie oferty do jego potrzeb i oczekiwań. Gwarantujemy profesjonalną i rzetelną obsługę zarówno dużych przedsiębiorstw, jak i mniejszych podmiotów gospodarczych oraz osób indywidualnych. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą świadczonych usług. Mamy nadzieję, że przedstawione propozycje zachęcą Państwa do nawiązania stałej współpracy z naszą kancelarią.

Organizacja imprezy integracyjnej w firmie

dodano: 2016-12-07
-

Koniec roku to w wielu firmach czas organizacji różnego rodzaju wydarzeń o charakterze integracyjnym lub szkoleniowo-integracyjnym. Przygotowanie takiej imprezy przyprawia o ból głowy, nie tylko pracowników działu Human Resources, odpowiedzialnych za wybór miejsca, ustalenie menu oraz przygotowanie programu takiego spotkania, ale również dział księgowości. W dzisiejszym artykule postaramy się odpowiedzieć na pytanie dotyczące powstania ewentualnego przychodu po stronie pracownika na skutek udziału w imprezie integracyjnej organizowanej przez pracodawcę.

Czy udział pracowników firmy oraz członków ich rodzin w wydarzeniach organizowanych przez firmę będzie generował po stronie pracowników przychód w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako : ?ustawa PIT?)?

Zgodnie z art. 12 ustawy PIT Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

W przepisach podatkowych nie znajdziemy definicji pojęcia ?inne nieodpłatne świadczenie?. Należy zatem oprzeć się na wypracowanej przez sądy w swoich orzeczeniach definicji ww. pojęcia. W uchwałach z dnia 18 listopada 2002 r. sygn. akt FPS 9/02 oraz z dnia 16 października 2006 r. sygn. akt FPS 1/06 NSA ustalił w oparciu o przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych znaczenie terminu ?nieodpłatnych świadczeń?. NSA uznał, że termin ten: ?obejmuje wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób prawnych, których skutkiem jest nieodpłatne, tj. niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu przysporzenie majątku tej osobie, mające konkretny wymiar finansowy?. W uchwale NSA z dnia 24 maja 2010 r. sygn. akt II FPS 1/10 NSA powyższe stanowisko zostało potwierdzone i przyjęto, że ma ono również zastosowanie do podatku dochodowego od osób fizycznych.

Pojęcie ,,innych nieodpłatnych świadczeń?? było również analizowane przez Trybunał Konstytucyjny, który w wyroku z dnia 8 lipca 2014 r. sygn. akt K 7/13, stwierdził, że ?zdaniem Trybunału, przeprowadzona powyżej analiza pozwala na określenie cech istotnych kategorii ?innych nieodpłatnych świadczeń? jako przychodu w rozumieniu art. 12 ust. 1 i art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f. Należy przyjąć, że za przychód pracownika mogą być uznane świadczenia, które:

? po pierwsze, zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie),

? po drugie, zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść,

? po trzecie, korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów)?.

Odnosząc się do postawionego na wstępie pytania wskazać należy, że obiektywne kryterium wystąpienia przysporzenia majątkowego nie jest spełnione, gdy firma proponuje pracownikom oraz członkom ich rodzin udział w szeroko pojętych spotkaniach integracyjnych, choćby organizowanych poza miejscem pracy. W takim przypadku, nawet jeśli dany pracownik bierze udział w spotkaniu dobrowolnie, po jego stronie nie pojawia się korzyść, choćby w postaci zaoszczędzenia wydatku, gdyż nie można zakładać, że taki wydatek byłby poniesiony przez uczestnika gdyby pracodawca nie organizował imprezy integracyjnej.

Ponadto korzyść z organizacji imprezy integracyjnej uzyskuje przede wszystkim pracodawca, który poprzez organizację imprezy buduje relację między pracownikami, co ma przełożenie na zwiększenie efektywności pracy, lepszą atmosferę w firmie i większe zyski po stronie pracodawcy.

Przywołany powyżej wyrok TK spowodował zmianę linii interpretacyjnej organów podatkowych, które do połowy 2014 roku przedmiotowe świadczenia kwalifikowały jako otrzymanie przychodu podatkowego przez pracownika, co zostało potwierdzone m.in. w interpretacji Ministra Finansów z dnia 4 sierpnia 2015 r. (sygn. DD3.8222.2.302.2015.CRS): ?w tym stanie rzeczy oraz wobec jednoznacznego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego wyrażonego w wyroku z dnia 8 lipca 2014 r. uznać należy, że udział pracownika w imprezie integracyjnej nie generuje po stronie pracownika przychodu w rozumieniu ustawy PIT? oraz z dnia 23 lipca 2015 r. (sygn. DD3.8222.2.262,2015.CRS).

Reasumując, uważa się, że świadczenia otrzymywane przez pracownika oraz członków jego rodziny w wydarzeniach organizowanych przez firmę nie będą stanowić dla pracownika przychodu w świetle ustawy PIT, w związku z czym po stronie firmy nie powstanie obowiązek odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych wynikający z art. 31 ustawy PIT.

Piotr Hugues

Aplikant radcowski
Dane kontaktowe

Konto Lex Tomasz Hugues Doradztwo Podatkowe i Rachunkowe

ul. Aleje Jerozolimskie 133/101
02-304 Warszawa
Email: kontakt@kontolex.pl
Telefon: (22) 837 91 94

Na skróty

Kadry i płace Warszawa Kancelaria podatkowa Warszawa Odzyskiwanie nieruchomości Warszawa Oferta Polityka ciasteczek Tania księgowość Warszawa
Doradca Podatkowy
Kancelaria podatkowa ✔ Doradztwo podatkowe ✔ Biuro rachunkowe ✔ Księgowość ✔ Obsługa księgowa ✔ Tania księgowość ✔ Usługi księgowe ✔ Kadry i płace | Projekt i wykonanie BerMar multimedia