Kancelaria Konto Lex Tomasz Hugues Doradztwo Podatkowe funkcjonuje na rynku usług podatkowo-księgowych nieprzerwanie od 1993 roku. Niekorporacyjny charakter działalności pozwala na indywidualne podejście do każdego Klienta oraz dostosowanie oferty do jego potrzeb i oczekiwań. Gwarantujemy profesjonalną i rzetelną obsługę zarówno dużych przedsiębiorstw, jak i mniejszych podmiotów gospodarczych oraz osób indywidualnych. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą świadczonych usług. Mamy nadzieję, że przedstawione propozycje zachęcą Państwa do nawiązania stałej współpracy z naszą kancelarią.

Zasady uzyskiwania interpretacji indywidualnych

dodano: 2016-11-23
-

W przepisach polskiego prawa w obszarze relacji pomiędzy podatnikami a szeroko rozumianą administracją występują regulacje umożliwiające uzyskanie interpretacji przepisów dotyczących świadczeń obowiązkowych. Niniejszy materiał poświęcony jest zasadom uzyskania interpretacji indywidualnych w zakresie obowiązku świadczenia danin publicznych przez przedsiębiorców, uregulowanych w przepisach ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej odnosi się do praw i obowiązków przedsiębiorców i pozwala im ubiegać się o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa w zakresie podatkowych danin publicznych, w sprawach składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Określony krąg podmiotów uprawnionych do uzyskania interpretacji w trybie ustawy o swobodzie gospodarczej to osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi, którym osobna ustawa przyznaje zdolność prawną, które to podmioty wykonują we własnym imieniu działalność gospodarczą. Ponadto status przedsiębiorcy mają wspólnicy spółek cywilnych w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Uprawnienie przedsiębiorcy o ubieganie się o wydanie interpretacji w trybie określonym przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dotyczy:

  • niektórych opłat mających charakter ceny za usługi np. abonament telewizyjny,
  • niektórych niepodatkowych należności budżetowych nie wynikających ze stosunków publicznoprawnych,
  • wyłączonych z mocy prawa niektórych wierzytelności pieniężnych jednostek sektora finansów publicznych,
  • składek na ubezpieczenie społeczne i składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej przedsiębiorcy składają we własnych sprawach do właściwych organów administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej. We wniosku opisujemy zaistniały stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe i obowiązkowo własne stanowisko w sprawie. Podajemy dane identyfikacyjne przedsiębiorcy. Wniosek podlega opłacie w wysokości 40,-zł uiszczanej w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli we wniosku opisanych jest kilka stanów faktycznych opłatę ponosimy od każdego opisanego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

Udzielenie interpretacji następuje, w terminie 30 dni od daty otrzymania kompletnego i opłaconego wniosku przez organ, w drodze decyzji, od której przysługuje odwołanie. W razie niewydania interpretacji w terminie uznaje się, że w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin wydania interpretacji, została wydana interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska przedsiębiorcy przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji, Interpretacja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, jednakże nie może on być obciążany jakimikolwiek daninami publicznymi, sankcjami administracyjnymi, finansowymi lub karami, w zakresie w jakim zastosował się do uzyskanej interpretacji. Interpretacja jest wiążąca dla organów administracji publicznej lub państwowych jednostek organizacyjnych właściwych dla przedsiębiorcy i może zostać zmieniona wyłącznie w drodze wznowienia postępowania. Nie zmienia się interpretacji w wyniku której nastąpiły nieodwracalne skutki prawne.

W przypadku udzielania interpretacji prawa podatkowego zastosowanie będą miały przepisy ustawy Ordynacja podatkowa.


Dane kontaktowe

Konto Lex Tomasz Hugues Doradztwo Podatkowe i Rachunkowe

ul. Aleje Jerozolimskie 133/101
02-304 Warszawa
Email: kontakt@kontolex.pl
Telefon: (22) 837 91 94

Na skróty

Kadry i płace Warszawa Kancelaria podatkowa Warszawa Odzyskiwanie nieruchomości Warszawa Oferta Polityka ciasteczek Tania księgowość Warszawa
Doradca Podatkowy
Kancelaria podatkowa ✔ Doradztwo podatkowe ✔ Biuro rachunkowe ✔ Księgowość ✔ Obsługa księgowa ✔ Tania księgowość ✔ Usługi księgowe ✔ Kadry i płace | Projekt i wykonanie BerMar multimedia